ประวัติและผลงาน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

อดีต รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ผลักดันนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ในสมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ตลอดจนมีความุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ

   การศึกษา

 • มัธยมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MBA จาก GIBA)
 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งทางการเมือง
 • อดีตอดีตฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายที่เคยผลักดันในอดีต
 • โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค)
 • นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ
 • นโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทางเกษตร
 • นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ
รางวัลและเกียรติคุณ
 • 6 มิถุนายน 2558 รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนา
  แห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมฯ)
  รับจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  (Received “Asoka Pillar Trophy Religion Leader” fromThe Association of distinguished contributors to Buddhism of Thailan
 • 15 กุมภาพันธ์ 2557 รับรางวัลผู้นำพุทธโลก World Buddhist Outstanding Leader Award
  จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • โล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระวันรัต ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช
  มหาวิทยาลัยมกุฎราชกุมารวิทยาลัย
 • รางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถาน
 • 17 พฤษภาคม 2554 รับประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณ ในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่
  ประเทศเนปาล ในการจัดทำโครงการบูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 19 สิงหาคม 2546 รับพระราชทานรางวัล Mental Health Princess Award ในฐานะผู้มีผลงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดระหว่างประเทศดีเด่น จากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
 • Tobacco-Free World Award 2003 จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • นักสุขศึกษาดีเด่น สาขาการบริหารนโยบาย จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปี 2546
 • คนรักรัฐธรรมนูญ จัดโดยชมรมคนรักรัฐธรรมนูญร่วมกับรัฐสภา ปี 2541
 • ประกาศเกียรติคุณได้รับโหวตจากผู้ฟังรายการ “เวทีผู้หญิง” เป็นสตรีเพชรงามในสายอาชีพนักการเมือง ปี 2541
 • สาวเปรียว ประจำปี 2541 จากนิตยสารเปรียว
 • ยอดหญิง 2540 โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ปี 2540
 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540
 • ศิษย์เซนต์โยเซฟตัวอย่าง “นวุฒิพรรษ” สาขาการเมือง (ผู้มีความประพฤติดี และรางวัลมารยาทงาม) จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2540
 • รางวัลเกียรติคุณวิจิตรแพรวา เป็นผู้นำการแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา จัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2539
 • Thailand Tatler Award Most talked about personality of the year จัดโดย Thailand Tatler ปี 2539